Stand van zaken

In mei 2016 ging de dialooggroep Leefstijl van start. De deelnemers van deze groep bogen zich over de kansen, ontwikkelingen en bedreigingen op het gebied van sport, cultuur en preventieve gezondheid. Na de visie leverden de dialooggroepleden circa veertig voorstellen op, die in meer of mindere mate zijn uitgewerkt. Deze voorstellen presenteerden zij in december 2016 aan de gemeenteraad. Daarbij gaf de dialooggroep aan, dat zij niet wilde prioriteren of uitspraken wilde doen over huidig beleid dat moet verdwijnen ten koste van de nieuwe voorstellen.

De raad heeft in december 2016 een procesvoorstel vastgesteld om te komen tot prioritering van de voorstellen van de dialooggroep leefstijl. De voorgestelde processtappen zijn in januari, februari, maart uitgevoerd en de deelnemers uit de dialooggroep zijn daarbij zoveel mogelijk betrokken. Dit heeft geresulteerd in een raadsvoorstel waarin onder andere de prioritering van de voorstellen is opgenomen. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad dit voorstel in de commissie besproken. In de raadsvergadering van 30 mei 2017 heeft de raad zich uitgesproken over de voorgestelde prioritering en fasering van de voorstellen van de dialooggroep Leefstijl. De raad heeft aangegeven dat zij  de energie en het enthousiasme dat de samenleving laat zien waardeert. Bovendien vindt de raad het belangrijk om door te gaan met de ingezette beweging. Voorstellen kunnen meteen, of in een later stadium opgepakt worden. De dialooggroep zag zelf al in dat er zo veel mooie voorstellen zijn bedacht, dat deze niet allemaal binnen het financiële kader passen dat de gemeenteraad vooraf heeft gesteld. De gemeenteraad is bereid om af te wegen of en zo ja hoeveel extra budgetruimte voor dialoogvoorstellen is te realiseren. Zij start op 16 november aanstaande met het maken van een integrale afweging tussen bepaalde voorstellen uit de vijf verschillende dialooggroepen.
U bent van harte welkom om in het stadhuis vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn om te horen hoe de gemeenteraad discussieert over deze voorstellen.

De komende tijd zullen in de dialooggroep Leefstijl in ieder geval urgente voorstellen, waarover duidelijkheid nodig is, direct worden opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties en ook de huisvesting voor kunst en cultuur. Diverse projecten die op het brede terrein van Leefstijl in 2017 al lopen, kunnen worden voortgezet. Voorbeelden daarvan zijn het voortzetten van (creatieve) oplossingen voor Jeugd Ontmoetingsplaatsen, het beheer van ‘UIT in Nijkerk en Hoevelaken’; ondersteuning van de speel-o-theek Pinoccio dementievriendelijke gemeente; Nijkerk digitaal vaardig; het opzetten van een mama-café; het project ‘gezonde sportkantine’ en het promoten van minder-valide sport. Ook zijn er voorstellen die in 2017 verder uitgewerkt moeten worden, zoals een culturele raad en ‘welzijn op recept’. Tenslotte zijn er voorstellen waarvan in 2017 de uitvoering opgestart kan worden (pluktuin, belgroep, gezondheids- en stresstest en platform 50+). De overige voorstellen schuiven dus door naar de integrale afweging van de gemeenteraad.

Verder besloot de raad om een impuls te geven aan advies en ondersteuning voor het aanboren van alternatieve financieringsbronnen voor voorstellen van de dialooggroep. Bovendien wil de gemeenteraad de huidige subsidieregeling op het gebied van Leefstijl per 2019 aan laten passen en hiervoor een voorstel laten ontwikkelen. Voor die twee extra zaken stelt de raad wat extra geld beschikbaar. Tweemaal per jaar komt er een netwerkbijeenkomst voor de dialoogdeelnemers Leefstijl, waarbij ook andere betrokkenen kunnen aanhaken.

Het raadsbesluit met bijbehorende stukken vindt u op deze pagina aan de rechterkant onder ‘achtergrondinformatie’.

Top