Stand van zaken

De dialooggroep heeft voor de vergadering van de gemeenteraad van 19 september een advies met vijf voorstellen opgeleverd met ieder een bepaald uitwerkingsniveau, goed getoetst aan de eigen visie en met het oog op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Het college van B&W nam dit advies al eerder over en legde dit ongewijzigd voor ter vaststelling door de gemeenteraad op 19 september.

Vier van de vijf voorstellen verwacht de dialooggroep binnen de kaders te kunnen oppakken, waarbij is voorgesteld om voor drie van die vier voorstellen een korte noodzakelijke uitwerkingsstap te doen in samenwerking met de betrokken vakspecialisten van de gemeente. Er moesten nog een paar dingen uitgezocht worden. Voor het vijfde en laatste voorstel ('NIPT') geldt dat dit gaat om een beleidsmatig nieuw en vernieuwend voorstel met cluster-overstijgende kenmerken. Voor dit voorstel was ook geen beïnvloedbaar budget gevonden binnen de kaders.

Aan de gemeenteraad is voorgesteld om het voorstel 'NIPT' daarom te betrekken bij de eerste clusteroverstijgende afweging en dan af te wegen om extra budget uit te trekken voor de uitvoering van dit voorstel. Zie het Voorstellendocument van de dialooggroep voor de volledigheid. De gemeenteraad besloot na een korte vragen- en debatronde op 19 september om dit alles ongewijzigd over te nemen en zo uit te gaan voeren.

Op 16 november 2017 start de clusteroverstijgende afweging en zal vanuit de dialooggroep Veiligheid en Handhaving dus één voorstel ('NIPT') daar worden ingebracht. De overige 4 voorstellen worden nu uitgevoerd conform het advies aan en het besluit van de gemeenteraad op 19 september jl. U bent van harte welkom op 16 november vanaf 20.00 uur op het stadhuis om te horen hoe de gemeenteraad discussiert over de voorstellen die in eerste instantie niet binnen de (financiële) kaders pasten van één van de dialooggroepen en nu cluster-overstijgend worden afgewogen en beoordeeld.

Top