Stand van zaken

De dialooggroep Veiligheid en Handhaving heeft in april een visie gepresenteerd over openbare orde en veiligheid, vergunningverlening, handhaving, externe veiligheid, bestemmingsplannen en de toekomstige omgevingswet. De groep is de afgelopen weken druk bezig geweest om deze visie uit te werken in concrete voorstellen. De basis voor de voorstellen ligt er, maar de dialooggroepleden maken nu nog de slag om de voorstellen te concretiseren , met behulp van vakspecialisten van de gemeente. Daarbij wordt ook gekeken of bepaalde voorstellen kunnen worden samengevoegd en elkaar verrijken.

Voor de zomer komt de dialooggroep nog een keer bij elkaar om verder te werken aan de voorstellen en direct na de zomervakantie volgt er nog een laatste bijeenkomst om de voorstellen te optimaliseren.

De groep streeft er nu naar om voor de herfstvakantie klaar te zijn met het proces, zodat de gemeenteraad in zijn vergaderingen van oktober besluiten zal kunnen nemen over de voorstellen.

Top