Bijeenkomst vervolg Samen aan Zet, de ‘clusteroverstijgende afweging’

Op 16 november bent u van harte uitgenodigd om ’s avonds mee te praten over voorstellen uit de dialoog Samen aan Zet, waarvan nog bepaald moet worden of de gemeenteraad deze wel of niet honoreert. De bijeenkomst vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis van 20.00 uur tot 22.15 uur.

In de gemeente Nijkerk hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een& belangrijke stem in het bepalen van de onderwerpen waar de komende jaren, samen met de samenleving, tijd, energie en geld aan besteed wordt. In de dialoog ‘Samen aan Zet’ hebben vijf dialooggroepen over zeer veel verschillende thema’s (clusters) een visie neergelegd en deze uitgewerkt in concrete voorstellen. Niet alle voorstellen zijn even gedetailleerd uitgewerkt en niet alle voorstellen passen binnen het meegegeven budget. Ook zijn er voorstellen die raakvlakken met elkaar of met bestaand beleid of bestaande activiteiten hebben. Daarnaast zijn er voorstellen waarvan de uitvoering al gestart is en die in 2018 verder willen gaan. Niet alles kan gehonoreerd worden en daarom moeten alle voorstellen goed worden afgewogen. Dit vervolgproces heet de ‘clusteroverstijgende afweging'.

Op 16 november aanstaande vindt er een eerste bijeenkomst plaats, waarin leden van de dialooggroepen in gesprek gaan met gemeenteraadsleden en leden van het college van b en w. Wilt u weten hoe er gesproken wordt over de toekomst van Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen, dan bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Vervolg

Na deze bijeenkomst rondt het college van b en w een raadsvoorstel af, waarin staat beschreven welke voorstellen nu eerst de voorkeur krijgen en waarom. In december 2017 geven de raadsleden daarover hun mening en gaan met elkaar in debat. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad vervolgens in januari een definitief besluit. De data van deze vergaderingen moeten nog definitief worden vastgesteld, maar zullen bekend gemaakt worden.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?

Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via  griffie@nijkerk.eu of 14 033.

Top